NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE USTANOVE ZA SVEOBUHVATNU SKRB O PRIPADNICIMA 1. GARDIJSKE BRIGADE “TIGROVI” I JEDINICE ZA POSEBNE NAMJENE MUP-A RH RAKITJE

 
Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 33. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi” i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Upravno vijeće Ustanove raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi” i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje
 
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 
– magistar, odnosno stručni specijalist pravne struke ili drugog društvenog smjera, 
– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti i
– znanje jednoga stranog jezika.
 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis
– presliku domovnice
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)
– dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– prijedlog plana rada Ustanove za mandatno razdoblje ravnatelja

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju javnog natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja podnositelji prijava će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izabrani kandidat dužan je po konačnosti odluke o imenovanju dostaviti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju a koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave se dostavljaju na adresu: 
Ustanova za sveobuhvatnu skrb “Tigrovi”, Rakitje, Stari Hrast 55, 10431 Sveta Nedjelja, s naznakom “natječaj za ravnatelja”.
 
ZA HRVATSKU KAO TIGAR